مراسم رونمایی از کتاب ره، رهرو، رهبر 13مهر سال 1394